Planeeritav ala on osa Instituudi tee 15 kinnistust. Kinnistu tänane maa kasutamise sihtotstarve on 100% sotsiaalmaa ja selle kogupindala on 31,83 ha. Põhiosa kinnistust moodustab Harku mõisa park. Detailplaneering on algatatud Harku Vallavolikogu 28. juuli 2016.a otsusega ja see koostatakse pargist lõuna suunas asuvale valdavalt lagedale kinnistu osale pindalaga ca 9,77 ha. Parki detailplaneering ei hõlma.

Instituudi 15 DP algatamine

Detailplaneeringu eesmärk on planeeritava maa-ala jagamine üksikelamu kruntideks ja üheks eakatekodu krundiks. Planeeringuga nähakse ette ala piiravate looduslike haljasalade säilitamine kaitsehaljastusena ja määratletakse üldkasutatavad haljastud ning transpordimaa.